Lähipiiri

KY-säätiön lähipiiri

Vuonna 2015 tuli voimaan uusi säätiölaki, joka määrittelee tarkasti säätiön lähipiiriin kuuluvat tahot sekä ohjaa säätiöitä rapotoimaan toimistaan lähipiirinsä kuuluvien kanssa tilinpäätöksessään.

Lähipiiritoimella tarkoitetaan vastikkeellista tai osittain taikka kokonaan vastikkeetonta taloudellista etua tai toimea, jossa säätiö on yhtenä osapuolena ja toisena osapuolena on säätiön lähipiiriin kuuluva.

KY-säätiön hallitus on hyväksynyt säätiön sisäisen lähipiiriohjeen ohjaamaan säätiössä tehtäviä lähipiiritoimia. Tämän ohjeen mukaisesti lähipiiritoimet eivät ole sinällään kiellettyjä,mutta niihin liittyvät seuraavat rajoitteet ja velvoitteet:

– lähipiiritoimen tulee olla perusteltavissa säätiön tarkoituksen ja toimintamuotojen kautta; Lähipiirin saaman avustuksen tai edun tulee täyttää säätiön avustustoiminnan yleiset kriteerit ja olla säätiön toiminnan kohderyhmään kuuluvien saatavilla vastaavin ehdoin. Kaupallisen sopimuksen tulee olla markkinaehtoinen. Lähipiirille maksettavien palkkioiden tulee olla tavanomaisia ja perustua säätiön hyväksi tehtävään tarpeelliseen työhön.
– lähipiirisuhde saattaa aiheuttaa esteellisyyden asian valmistelussa, päätöksenteossa ja täytäntöönpanossa.
– lähipiiriin kuuluvan kanssa tehdyistä taloudellisista toimista on raportoitava säätiölain edellyttämällä tavalla toimintakertomuksessa.

1.12.2015 voimaan tulleen uuden säätiölain mukaan säätiöiden tulee raportoida toimintakertomuksessaan muiden laissa säädettyjen tietojen lisäksi kultakin tilikaudelta tiedot
– lähipiirille annetuista avustuksista
– muista lähipiirille annetuista osittain tai kokonaan vastikkeettomista taloudellisista eduista ja
– muista säätiön ja lähipiirin välisistä taloudellisista toimista

Rapoirtointivelvollisuuksien täyttämiseksi säätiön lähipiiriin kuuluvista ihmisistä ja oikeushenkilöistä pyritään pitämään mahdollisimman ajantasaista lähipiirirekisteriä.

Lähipiirirekisterin ylläpitämiseksi tehdään kerran vuodessa kysely lähipiiriin kuuluvista tahoista. Kysely lähetetään ensisijaisesti säätiölain 1 luvun 8§:n kohdissa 1-3 mainituille lähipiiritahoille.

Säätiölain 1 luvun 8§:n mukaan säätiön lähipiirin muodostavat
1) säätiön perustaja ja säätiössä määräysvaltaa käyttävä ihminen, yhteisö ja säätiö
sekä näiden tai säätiön tytäryhteisö ja -säätiö;
2) säätiön ja 1 kohdassa tarkoitetun yhteisön ja säätiön hallituksen ja
hallintoneuvoston jäsen ja varajäsen, toimitusjohtaja ja tämän sijainen, vastuunalainen yhtiömies ja tilintarkastaja;
3) säätiön asiamies ja muu henkilö, joka osallistuu säätiön johtamiseen;
4) 1–3 kohdassa tarkoitetun ihmisen perheenjäsen;
5) 1–3 kohdassa tarkoitetun ihmisen muu lähisukulainen; sekä
6) 1–5 kohdassa tarkoitetun ihmisen tai yhdessä toimivien ihmisten määräysvallassa oleva yhteisö ja säätiö.

Lisääntyneestä lähipiirisääntelystä johtuen säätiön ja säätiön tytäryhteisön, säätiön perustajan sekä KY-yhdistyksen
– hallituksen jäseneltä ja varajäseneltä
– hallintoneuvoston jäseneltä ja varajäseneltä
– hallintoneuvoston puheenjohtajalta ja varapuheenjohtajalta
– toimitusjohtajalta, pääsihteeriltä tai asiamieheltä ja tämän sijaiselta sekä muilta johtoon osallistuvilta henkilöiltä ja
– tilintarkastajalta

pyydetään selvitys sidonnaisuuksista, joita
– hänellä
– hänen perheenjäsenellään
– muulla lähisukulaisellaan tai
– näiden määräysvallassa olevalla yhteisöllä tai säätiöllä

on säätiön tai säätiön tytäryhteisön kanssa.

Lähipiirikyselystä saatujen vastausten perusteella ylläpidetty lähipiirirekisteri ei ole julkinen rekisteri. Lähipiirirekisterissä olevia tietoja voi luovuttaa vain hallituksen päätöksellä, jos luovutukseen on henkilötietolaissa säädetty peruste. Rekisteriselosteen tälle rekisterille löydät tämän sivun oikeasta laidasta.

KY-säätiö pyytää ystävällisesti kaikkia säätiölain lähipiiriryhmien 1.-3. henkilöitä ja tahoja täyttämään tämän sivun oikeassa ylälaidassa olevan lähipiiri-ilmoituslomakkeen ja palauttamaan tämän KY-säätiön asiamiehelle osoitteeseen Konemiehentie 4, 02150 Espoo.